ย้ายสำนักงานใหญ่ - จังหวัดเดียวกัน


เมื่อคุณมีความต้องการที่จะย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ สาขา ภายในเขตหรือจังหวัดเดิม คุณจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร เรามาดูกันเลย

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อคุณมีความต้องการที่จะย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ สาขา ภายในเขตหรือจังหวัดเดิม คุณจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา)

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  
           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) (ถ้ามี)
           วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 9 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ย้ายสถานที่ตั้ง จังหวัดเดียวกัน)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนกรรมการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับ ส่วนการไปจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งจังหวัดเดียวกัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอน ดังนี้ :-
ขั้นตอนจนทะเบียน new

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
2.1.4 หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
2.1.5  แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
2.1.6 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.7 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.8 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
      ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
**หมายเหตุ การแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาให้ใช้เอกสารตามข้างต้น ยกเว้นข้อ 5

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

3.ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร

กรณีย้ายสำนักงานใหญ่ สาขา ข้ามจังหวัดกันจะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเลือกข้อ 2.
1.แจ้งย้ายออกจากพื้นที่เดิม
2.แจ้งย้ายที่อยู่เข้าพื้นที่ใหม่
** กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ต้องไปดำเนินการที่กรมสรรพากร

ขั้นตอนจนทะเบียน new

3.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
3.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
3.1.3 หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่
3.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

3.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่
3.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

 

4. ยื่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม

หากบริษัทเป็นนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนจนทะเบียน new

4.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่
4.1.1 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15)
4.1.2 หนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่อยู่ใหม่
4.1.3 แผนที่ตั้งใหม่
4.1.4 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

4.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่
4.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคม (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

สรุป

         ย้ายสำนักงานใหญ่ สาขา ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่กับกรมสรรพากร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน หากกิจการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแจ้งย้ายที่อยู่บริษัทกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าได้เลย หากบริษัทขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม จะต้องแจ้งเปลี่ยนย้ายที่อยู่กับสำนักงานประกันสังคมด้วย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง