การนับวันลงประกาศหนังสือพิมพ์


                                  ทำไมต้องนับวันลงประกาศ                                       

การนับวันประกาศก่อนประชุม 7 วัน และ 14 วัน เพื่อรองรับกฎหมายมาตรา 1175 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ว่าด้วยดังนี้

          ข้อที่ 4 ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่พิจารณาเรื่องมติธรรมดา จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ถ้าเป็นพิจารณาเรื่องที่ต้องเป็นมติพิเศษ ต้องดำเนินการดังกล่าวข้างต้นก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน (เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น)

          ข้อที่ 5. การที่กฎหมายกำหนดวิธีการบอกกล่าว โดยลงโฆษณาทางหนังสือ และการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ไม่น้อยกว่า 14 วัน นั้น **วิธีการนับ หรือ คำนวณ ต้องไม่นำ วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือ วันที่ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และ วันที่ที่นัดประชุม *มาคำนวณรวมอยู่ใน 7 วัน หรือ 14 วัน ด้วย จึงจะเป็นวันบอกกล่าวนัดประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

   ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน.  

 • อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)
 • กรรมการเข้า-ออก อำนาจกรรมการ
 • อนุมัติจ่ายเงินปันผล
 • ย้ายสำนักงานใหญ่ ในจังหวัดเดียวกัน
 • อนุมัติงบ ณ วันเลิก
 • เสร็จชำระบัญชี

>>คำนวนวัน<< 

 ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน. 

 • ย้ายสำนักงานใหญ่ ข้ามจังหวัด
 • เชิญประชุมเลิกบริษัท
 • แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ
 • อนุมัติเพิ่มทุน
 • อนุมัติลดทุน
 • ควบบริษัทจำกัด

>>คำนวนวัน<<

 ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ภายใน 14 วัน หลังจากมีมติ. 

 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ประกาศเลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ประกาศลดทุน
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

 

>>คำนวนวัน<<