แก้ไขข้อบังคับบริษัทจำกัด


การแก้ไขข้อบังคับบริษัท หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว ข้อบังคับบริษัทจะต้องไม่ขัดแย้งกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเองและไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยที่มติพิเศษคือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแก้ไขข้อบังคับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้
             วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 16 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน

2.การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อบังคับบริษัท)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทก็จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วย โดยกรรมการจะต้องนำข้อบังคับใหม่นั้นไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้มีมติในที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทนั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
2.1.4 ข้อบังคับ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
2.1.5 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
2.1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี ให้ส่งหลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
2.1.6.1 หนังสือขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี ซึ่งระบุงวดปีบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
        กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นรอบปีที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2.1.6.2 หนังสือขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี จากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี
         กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่างไปจาก 6.1
2.1.6.3 หนังสือยืนยันว่าตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม่เคยดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
         กรณีที่บริษัทไม่เคยดำเนินการปิดรอบปีบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล
2.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

         การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม