ควบบริษัท


เมื่อบริษัทจำกัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียวหรือเรียกว่า ควบบริษัท เพื่อขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ชื่อบริษัทเดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้าด้วยกัน

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติควบบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้
                วาระที่ 1  พิจารณาการควบบริษัทจำกัด
                วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 พ.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 16 พ.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ควบบริษัท)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อควบบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
2.1.4 หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
      (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.6 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.7 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ
      ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

3.ยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากร

กรณีควบบริษัทจะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน โดยเลือกข้อ 3. และ 3.3 ควบกิจการ

3.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
3.1.3 หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่
3.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

3.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากรให้แจ้งย้ายออกกับสรรพกรพื้นที่ที่อยู่เดิมและแจ้งย้ายเข้ากับสรรพากรพื้นที่ที่อยู่ใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

สรุป

         ควบบริษิทต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันหลังจากมีมติจากที่ประชุม กรณีกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน