ประกาศลดทุน ชั้นตอนที่ 2 - ประกาศลดทุน


ประกาศลดทุน

ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศลดทุน

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

การลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. หลังจากจดทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แล้ว ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องการลดทุนบริษัทและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีมติในที่ประชุม เพื่อให้เจ้าหนี้ทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บอกกล่าว

ครั้งที่ 2 ประกาศลดทุน

หลังจากมีมติจากที่จากประชุมครั้งที่ 1 แล้ว ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 หลังมีมติภายใน 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง       มีมติ      วันที่ 4 มีนาคม. 25XX
                   ประกาศก่อน วันที่ 19 มีนาคม 25XX 

ลงประกาศหลังจากมีมติ ภายใน 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ประกาศลดทุน)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติลดทุนเรียบร้อยแล้ว ให้ไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้มีมติในที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนมีมติพิเศษ อนุมัติลดทุนนั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
2.1.4 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.6 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.7 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
     ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

สรุป

การประกาศลดทุน มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ประกาศอนุมัติลดทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม หลังจากจดทะเบียนขั้นตอนที่ 1 แล้ว ขั้นตอนที่ 2 ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีมติเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อพ้นกำหนด 30 วันหลังจากประกาศ

 

<< กลับไปขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ 1 - อนุมัติ ลดทุน