จ่ายเงินปันผล ขั้นตอนที่ 1 - อนุมัติจ่ายเงินปันผล 


ขั้นตอนการ อนุมัติจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลเป็นคำที่คุณน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆ แต่อาจจะไม่รู้ว่าเงินปันผลนั้นมาจากอะไร หรือคืออะไร เราจะมาทำความรู้จักกับเงินปันผลกัน  เวลาที่บริษัทมีกำไรสุทธิก็สามารถนำเงินส่วนนั้นออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นั่นก็หมายความว่า เงินปันผล คือ เงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหรือเป็นเงินที่จ่ายจากกำไรสุทธิจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือหุ้นก็ได้ และมีขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผลดังนี้
1. ออกหนังสือเชิญประชุม (อนุมัติจ่ายเงินปันผล)
2. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
3. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 (ประกาศจ่ายเงินปันผล)

 

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผล - จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแก้ไขข้อบังคับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  
           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) (ถ้ามี)
           วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 16 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน

 

สรุป

เอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  1. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ประกาศเชิญประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)
  2. รายงานการประชุม
  3. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ประกาศจ่ายเงินปันผล)
  4. การบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  • การจ่ายเงินปันผลต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ประกาศเชิญประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลและประกาศจ่ายเงินปันผล
  • ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ การจ่ายปันผลประจำปีและการจ่ายปันผลระหว่างกาล
  • ประเภทของการจ่ายปันผล ได้แก่ หุ้นปันผลและเงินสด