อนุมัติงบการเงิน (สามัญประจำปี)


     เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว คุณจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องจัดประชุมครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท และต่อจากนั้นทุกๆ รอบระยะเวลา 12 เดือน ส่วนใหญ่จะประชุมกันภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาทางบัญชีของบริษัท ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ :-

          1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

          2. นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          3. ยื่นงบการเงินที่กรมสรรพากร

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด มีมติอนุมัติงบการเงิน สามัญประจำปี ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

 

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 9 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้

             วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
             วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี
             วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี__________
             วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
             วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
             วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

2. นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนกรรมการเรียบร้อยแล้ว ก็ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับ ส่วนการไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอน ดังนี้ :-

 

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1.1 แบบ ส.บช.3
2.1.2 รายงานผู้สอบบัญชี
2.1.3 งบการเงิน
2.1.4 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.1.5 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีอนุมัติงบการเงิน
2.1.6 หนังสือนำส่ง

2.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.2.1 เมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น ทางคุณจะได้รับ Username Password ในการนำส่งงบการเงิน E-Filing ทาง Email ให้ทางคุณเก็บ Username Password ดังกล่าวไว้ และแจ้งข้อมูล Username Password ดังกล่าวให้แก่ผู้ทำบัญชี เพราะผู้ทำบัญชีจะต้องนำไปใช้ในการยื่นงบการเงินประจำปี
2.2.2 บริษัทต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม

 

3. ยื่นงบการเงินที่กรมสรรพากร

          หลังจากประชุมอนุมัติงบการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประชุม และต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชี

สรุป

           อนุมัติงบการเงิน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือและส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และบริษัทต้องนำส่ง ภงด.50 และยื่นงบการเงินภายใน 150 วันนับจากวันที่สิ้นรอบบัญชีที่กรมสรรพากร