ย้ายสำนักงานใหญ่ - ข้ามจังหวัด


         เมื่อคุณมีความต้องการที่จะย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ สาขา ภายในเขตหรือจังหวัดเดิม คุณจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติให้ย้ายสถานที่ตั้ง ในจังหวัดเดียวกัน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัท
วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 16 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

คำนวนวัน ที่นี่

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ย้ายสถานที่ตั้ง ข้ามจังหวัด)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.(สำนักงานของบริษัท) เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนย้ายสถานที่ตั้ง ข้ามจังหวัดใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
1.4 หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
1.5 หลักฐานการอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
1.6  แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ
      (ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)       

**หมายเหตุ การแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขาให้ใช้เอกสารตามข้างต้น ยกเว้นข้อ 5

2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)