แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท


เมื่อบริษัทได้มีความต้องการประกอบกิจการค้าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ เช่น เดิมประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ต้องการประกอบกิจการรับจ้างออกแบบเพิ่ม คุณจะต้องทำการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทหรือแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท โดยต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์) มาดูขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. 3. กรมสรรพากร

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแก้ไขวัตถุประสงค์ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท)
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท)

 หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
2.1.4 แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) จะต้องระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดที่มีมติพิเศษให้แก้ไขแล้ว
2.1.5 หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 50 บาท
2.1.6 แบบ สสช. 1 (กรอกเฉพาะ ข้อ 1. และข้อ 6.)
2.1.7 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
2.1.8 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.9 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.10 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

3.ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร

         เมื่อท่านไปทำการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีเพิ่มวัตถุประสงค์จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรด้วย จะต้องไปภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเลือกข้อ 5. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้
  2. ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้
  3. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ

3.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
3.1.3 สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

3.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)