เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ


 เมื่อบริษัทมีความต้องการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท คุณจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) โดยต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ)

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. 1. กรรมสรรพากร

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแก้ไขข้อบังคับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้
                วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
                วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท
                วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 พ.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 16 พ.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เปลี่ยนชื่อบริษัท-ตราประทับ)

          หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
2.1.4 แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
2.1.5 หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ชำระค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
2.1.6 หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
2.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

3 .ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร

             เมื่อท่านไปทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท – ตราประทับ จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเลือกข้อ 9.(สำหรับนิติบุคคลธรรมดา) และ ข้อ10.

3.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อประจำตัวผู้เสียภาษี
3.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
3.1.3 สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

3.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อประจำตัวผู้เสียภาษี
3.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

 

สรุป

          เปลี่ยนชื่อบริษัท – ตราประทับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม และทำการยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า