อนุมัติเพิ่มทุน


การที่บริษัทออกหุ้นใหม่หรือเพิ่มทุน เพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้ว เมื่อบริษัทประกอบการมาได้ในระยะหนึ่ง การดำเนินกิจการด้วยทุนจดทะเบียนตอนเริ่มจัดตั้งบริษัทอาจไม่เพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มีมติพิเศษในการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุน โดยที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน มีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้       
                 วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัท
                 วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
                 วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 4 ก.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 19 ก.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (อนุมัติเพิ่มทุน)

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเพิ่มทุน เรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย จะต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับได้ ส่วนการไปจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 นั้นใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร เราไปดูกันเลย

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
3.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3.1.3 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
3.1.4 หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท
3.1.5 หลักฐานการอนุญาตให้เพิ่มทุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจเงินทุน
      หรือหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัย หรือนายหน้า ประกันภัย)
3.1.6 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
3.1.7 คำสั่งศาล (ใช้เฉพาะกรณีพื้นฟูกิจการ)
3.1.8 หนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกำหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็นสถาน ใดเพียงใด
      (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์โดยไม่ได้จดทะเบียน ข้อบังคับ หรือจดทะเบียน
       ข้อบังคับแต่ไม่ได้กำหนดชนิดของหุ้นไว้)
3.1.9 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
3.1.10 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
3.1.11 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
      ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
3.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
3.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

สรุป

         การอนุมัติเพิ่มทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม