แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


 ปัจจุบันกฎหมายได้อำนวยความสะดวกให้สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทได้โดยไม่ต้องเลิกห้างหุ้นส่วนก่อน และใช้ชื่อเดิมของห้างหุ้นส่วนได้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยหุ้นส่วนทุกคน ยินยอมร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด และหุ้นส่วนผู้จัดการต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมนอกจากนี้จะต้องทำการประกาศ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพ เป็นบริษัทจำกัด เพื่อให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิคัดค้านการแปรสภาพนั้น

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. 3. กรมสรรพากร

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากมีมติแปรสภาพห้างหุ้นส่วน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     มีข้อตกลงยินยอม วันที่ 1 พ.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 16 พ.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท)

          หากพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ที่ได้บอกกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จากนั้นกรรมการบริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมจะหมดสภาพ

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2.1.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
2.1.3 แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ชำระค่าอากร 200 บาท
2.1.4 แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)
2.1.5 แบบ ว.
2.1.6 แบบ ก.
2.1.7 แบบ บอจ.5
2.1.8 แบบ สสช.1
2.1.9 สำเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ)
2.1.10 สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
2.1.11 สำเนาข้อบังคับ ชำระค่าอากร 200 บาท (ถ้ามี)
2.1.12 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ (ถ้ามี)
2.1.13 หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
       (ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสอพิมพ์)
2.1.14 สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
2.1.15 สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
2.1.16 สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
2.1.17 สำเนาหลักฐานการชำระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
2.1.18 หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ
       ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
2.1.19 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
2.1.20 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน
2.1.21 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.22 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่น
        ดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

3. ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร

         เมื่อท่านไปทำการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว กรณีเพิ่มวัตถุประสงค์จะต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรด้วย จะต้องไปภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเลือกข้อ 5. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

  1. ประเภทของการประกอบกิจการที่เพิ่มจากที่จดทะเบียนไว้
  2. ประเภทของการประกอบกิจการที่ลดจากที่จดทะเบียนไว้
  3. เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ

3.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.1.1 สำเนา ภ.พ.20 จำนวน 1ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.2 แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ) (ถ้ามี)
3.1.3 สำเนา ภ.พ.01 จำนวน 1 ชุด (กรณีบริษัทจดVAT) (ถ้าเอกสารหายต้องแจ้งความ)
3.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.1.6 หนังสือมอบอนาจ (ถ้ามี)

3.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2.1 ยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat)ที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจาก วันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

 

สรุป

         การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด  ต้องลงประกาศ หนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน หากเกิน 30 วันนับจากการลงประกาศไม่มีการคัดค้าน ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน และทำการยื่นเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า