ประกาศลดทุน ขั้นนตอนที่ 1 - อนุมัติ ลดทุน


ประกาศลดทุน

ขั้นตอนที่ 1 - อนุมัติ ลดทุน

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 

การที่บริษัทต้องการลดการออกหุ้นใหม่หรือลดมูลค่าทุน เมื่อต้องขนาดลดขนาดกิจการลง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของกิจการ หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท โดยจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้มติพิเศษให้ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ให้สอดคล้องกับทุนที่เพิ่ม 

ครั้งที่ 1 ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนดมีมติพิเศษลดทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  
วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัท
วาระที่ 2  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 เม.ย. 256X
                   ประชุม วันที่ 16 เม.ย. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

ต่อ ขั้นตอนที่ 2