ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท


ขั้นตอนการจด เลิกบริษัท หรือปิดบริษัท

1. เชิญประชุมเลิกบริษัท (ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 1 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติเลิกบริษัท)
2. ออกหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ประชุมอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
    - ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายใน 14 วัน นับจากมีมติจากที่ประชุมเลิกบริษัท
    - ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบการเงิน ณ วันเลิก
3.เสร็จชำระบัญชี (ลงประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติเสร็จชำระบัญชี)

ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท

การที่จะเลิกบริษัทนั้นมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเลิกโดยกฎหมาย,เลิกโดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลิกโดยคำสั่งศาล และหากพูดถึงขั้นตอนในการเลิกบริษัทก็ยิ่งมีหลากหลายขั้นตอน จนทำให้หลายๆท่านเกิดความสับสนได้ แต่ขั้นตอนแรกเมื่อตัดสินใจที่จะเลิกบริษัทแล้วก็คือต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อมีมติพิเศษในการเลิกบริษัท และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับด้วยนะ และสำหรับในการที่จะเลิกบริษัทได้นั้น ก็ต้องเลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  พูดมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูขั้นตอนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์กันดีกว่า เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. 3. กรมสรรพากร
  4. 4. สำนักงานประกันสังคม

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติพิเศษเลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  
           วาระที่ 1 เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
           วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
           วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 16 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. จดทะเบียนเลิกบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลังจากที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางไปจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย ต้องไปภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุมให้เลิกนะ ไม่อย่างนั้นจะโดนค่าปรับ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนต่างๆในการไปจดทะเบียนเลิกบริษัทจะมีอะไรบ้าง และมีขั้นตอน ดังนี้ :-
ขั้นตอนจนทะเบียน new

2.1 จัดเตรียมเอกาสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2.1.2 รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน
2.1.4 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.5 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง
         ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ แทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

3.ยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) และแจ้งยกเลิกกิจการ ที่กรมสรรพากร

**หากบริษัทไม่ได้เข้า Vat สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย**     
          ในกรณีที่บริษัทของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat จะต้องไปแจ้งเลิกประกอบกิจการที่กรมสรรพากรด้วย ต้องไปภายใน 15 วัน หลังจากที่ไปจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่สรรพากรแต่ละพื้นที่ก็จะขอเอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นแนะนำให้โทรไปสอบถามก่อนที่จะไปแจ้งเลิกบริษัทที่กรมสรรพากรจะดีกว่า แต่เอกสารที่ต้องใช้ยื่นทั่วไปมีดังนี้ เราได้รวบรวมมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

ขั้นตอนจนทะเบียน new

3.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกประกอบกิจการ
3.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกประกอบกิจการ
3.1.1 หนังสือรับรอง
3.1.2 หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิก
3.1.3 ยื่นแบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ ภพ.01 และ ภพ.20 (ฉบับจริง)
3.1.4 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภพ.30) พร้อมสำเนาแบบนับแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี
3.1.5 สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภงด.50, ภงด.51) พร้อมสำเนาแบบ ย้อนหลัง 2 ปี (พร้อมงบการเงิน)
3.1.6 สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมตัวจริง)
3.1.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ

3.2.ยื่นคำขอชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันเลิก
3.2.1 ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการที่กรมสรรพากร ภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
      ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 256X ( ยื่นภายในวันที่ 21 ก.ย. 256X – 4 ต.ค. 256X)

หมายเหตุ : กรณีแจ้งเลิกล่าช้า เสียค่าปรับ 2,000 บาท

 

4. ยื่นแจ้งยกเลิกกิจการ สำนักงานประกันสังคม

การเลิกบริษัทคุณอาจจะคิดว่าต้องไปจดเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรเท่านั้น แต่ความจริงแล้วต้องไปแจ้งเลิกประกอบกิจการกับสำนักงานประกันสังคมด้วยนะ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเลิก หากคุณไม่ไปแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมว่ามีการเลิกประกอบกิจการอาจจะทำให้โดนเรียกเก็บเงินย้อนหลังได้นะ เราไปดูกันดีกว่าว่าต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนจนทะเบียน new

4.1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งยกเลิกกิจการ
4.1.1  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) จำนวน 1 ฉบับ
4.1.2 สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกที่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 ชุด

4.2.ยื่นคำขอแจ้งยกเลิกกิจการ
4.2.1 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการ เป็นหนังสือตามแบบ สปส. 6-15 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง


<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบ ณ วันเลิก    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี