ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้


ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - หนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2)

ลงประกาศแจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2)

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 

1. ลงประกาศแจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้

หลังจากมีมติจากที่ประชุมให้เลิกบริษัท ให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภายใน 14 วัน

ตัวอย่าง    ประชุมและมีมติ                      วันที่ 4 มีนาคม 25XX  
                 จดทะเบียนเลิก                       วันที่ 5 มีนาคม 25XX
                 ลงประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้   วันที่ 6-18 ต.ค. 25XX    
                 **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหลังจากมีมติ ภายใน 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน


<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบ ณ วันเลิก    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี