ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี


ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี

เมื่อคุณดำเนินการมาทุกขั้นตอนแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทำในการเลิกบริษัท ก็คือการเสร็จชำระบัญชี คุณจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุม 1 ครั้ง ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมีมติเสร็จชำระบัญชี และอย่าลืมส่งไปรษณีย์ตอบรับด้วยนะ โดยขั้นตอนในการลงประกาศหนังสือพิมพ์และขั้นตอนในการจดเสร็จชำระบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. 3. กรมสรรพากร

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติเสร็จชำระบัญชี ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 9 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

คำนวนวัน ที่นี้

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน

 

2. จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเสร็จชำระบัญชีเรียบร้อย คุณก็สามารถไปจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย โดยต้องไปยื่นจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีภายใน 14 วัน หลังจากมีมติจากที่ประชุม สามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ และมีขั้นตอน ดังนี้ :-
ขั้นตอนจนทะเบียน new

2.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2.1.2 รายการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี (แบบ ลช.5)
2.1.3 รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
2.1.4 งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้)
2.1.5 รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)
2.1.6 แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
2.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.9 หนังสือมอบอำนาจ

2.2 ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียน
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม)

 

3. ดำเนินการขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร (ถ้ามี)

คุณสามารถขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีได้ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทไปจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนต่างๆมีดังนี้

ขั้นตอนจนทะเบียน new

3.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
3.1.1 คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล (ล.ป.10.3)
3.1.2 ภาพถ่ายหนังสือจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ
3.1.3 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน

3.2. ยื่นคำร้องขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
3.2.1 ยื่นคำร้องขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากร หลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

สรุป

การเลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 4 ครั้ง ได้แก่

1.เชิญประชุมเลิกบริษัท (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 1)
2.แจ้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้ (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 2)
3.เชิญประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3)
4.เชิญประชุมเสร็จชำระบัญชี (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 4)

     หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์คุณจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับที่ลงประกาศ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียน หากบริษัทจดเข้าระบบภาษีมูลเพิ่ม ต้องไปจดเลิกที่กรมสรรพากรด้วย ภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอย่าลืมแจ้งเลิกประกอบกิจการที่ประกันสังคม เพื่อไม่ให้โดนเรียกเก็บเงินย้อนหลังนะ


<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบ ณ วันเลิก    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี