ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด


เมื่อจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนมาเพื่อประกอบกิจการ แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยหลายเหตุผล จึงจำเป็นต้องเลิกกิจการและต้องจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คราว หลังจากได้มีมติให้เลิกจากการเป็นห้างหุ้นส่วนแล้วจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วันและมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบ

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

1. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

มีมติพิเศษ ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม
           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) (ถ้ามี)
           วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 9 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหลังจากมีมติ ภายใน 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

2. การยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน)

คุณจะต้องจดทะเบียนเลิกห้างต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกห้าง จัดทำงบดุล ณ วันเลิกห้าง และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ชำระบัญชีเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและพิจารณาว่าจะให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีขึ้นใหม่ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนห้าง เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี เมื่อที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนอนุมัติแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
ขั้นตอนจนทะเบียน new

2.1. จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.1.1 แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2.1.2 รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
2.1.3 สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)
2.1.4 สำเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ชำระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ชำระบัญชี และกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
2.1.5 สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
2.1.6 แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป(ใช้เฉพาะกรณีสำนักงานของผู้ชำระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
2.1.7 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
2.1.8 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
2.1.9 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

2.2.ยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.2.1 ชุดเอกสารจดทะเบียนและข้อมูล
2.2.2 หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ฉบับที่ลงประกาศ)
2.2.3 ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเอกสาร (ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติ)

 

สรุป

         เลิกห้างหุ้นส่วยจำกัด  ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ภายใน 14 วันหลังจากมีข้อตกลงยินยอม หลังจากลงประกาศหนังสือพิมพ์ลูกค้าจะได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง เก็บไว้เป็นหลักฐาน ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน