จ่ายเงินปันผล ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศจ่ายเงินปันผล


ขั้นตอนการ อนุมัติจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลเป็นคำที่คุณน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆ แต่อาจจะไม่รู้ว่าเงินปันผลนั้นมาจากอะไร หรือคืออะไร เราจะมาทำความรู้จักกับเงินปันผลกัน  เวลาที่บริษัทมีกำไรสุทธิก็สามารถนำเงินส่วนนั้นออกมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นั่นก็หมายความว่า เงินปันผล คือ เงินตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหรือเป็นเงินที่จ่ายจากกำไรสุทธิจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือหุ้นก็ได้ และมีขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผลดังนี้
1. ออกหนังสือเชิญประชุม (อนุมัติจ่ายเงินปันผล)
2. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 1 (หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
3. ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 (ประกาศจ่ายเงินปันผล)

 

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 (ประกาศจ่ายเงินปันผล)

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. ประกาศจ่ายเงินปันผล

หลังจากมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 14 วัน และต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่มีมติง

วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้  
           วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) (ถ้ามี)
           วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                  ประชุม   วันที่ 16 ม.ค. 256X     
           **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

ลงประกาศหลังจากมีมติ ภายใน 14 วัน

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า 14 วัน

 

สรุป

เอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  1. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ประกาศเชิญประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)
  2. รายงานการประชุม
  3. หนังสือพิมพ์ฉบับจริง (ประกาศจ่ายเงินปันผล)
  4. การบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- การจ่ายเงินปันผลต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ประกาศเชิญประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลและประกาศจ่ายเงินปันผล
- กระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ได้แก่ การจ่ายปันผลประจำปีและการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- กประเภทของการจ่ายปันผล ได้แก่ หุ้นปันผลและเงินสด